Giới thiệu đội ngũ nhân viên


img
img

Ông MIZUGUCHI TAKAHIRO

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Xem chi tiết
img

Ông KOYAMA HAYATO

GIÁM ĐỐC PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH
GIÁM ĐỐC PHÒNG TỔNG VỤ

Xem chi tiết
img

Ông KABASHIMA YOSHIKATSU

GIÁM ĐỐC
PHÒNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Xem chi tiết
img

Ông SATO HIROSHI 

QUẢN LÝ CẤP CAO
PHÒNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Xem chi tiết
img

Ông TSUCHIYA SHUNSUKE

QUẢN LÝ CẤP CAO
PHÒNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Xem chi tiết
img

Ông KITAOKA JUN

CHUYÊN GIA LĨNH VỰC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
PHÒNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Xem chi tiết
img

Ông NGUYỄN NAM

QUẢN LÝ VÙNG DỰ ÁN
PHÒNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Xem chi tiết
img

Ông PHẠM BẢO LONG

QUẢN LÝ VÙNG DỰ ÁN
PHÒNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Xem chi tiết
img

Ông LÊ CÔNG ĐÚNG

QUẢN LÝ VÙNG DỰ ÁN
PHÒNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Xem chi tiết
img

Ông PHẠM NGỌC THÀNH

QUẢN LÝ KỸ THUẬT
PHÒNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Xem chi tiết
img

Bà BÙI THỊ NGỌC DUNG

QUẢN LÝ CẤP CAO
PHÒNG TÀI CHÍNH VÀ TỔNG VỤ

Xem chi tiết
img

Bà NGUYỄN THỊ THU HIỀN

QUẢN LÝ CẤP CAO
PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Xem chi tiết
img

Ông HUỲNH KIM VĂN

KỸ SƯ KẾ HOẠCH
PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Xem chi tiết